Nhà thờ giáo xứ Quỳnh Lang xã Quỳnh Ngọc
Ngày 27/05/2020

Nhà thờ giáo xứ Quỳnh Lang xã Quỳnh Ngọc

Media/65_QuynhNgoc/Images/nha-tho-giao-xu-quynh-lang.jpg

 

Tin liên quan